I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej jako: „Użytkownicy”) działającego pod adresem: www.jaworowa.pl

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: SABR DEVELOPMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie /02-194/, przy ul.Zbiorowej 75, posiadająca numer NIP: 5223210010, REGON: 389982421, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000922406, adres e-mail: BIURO@SABR.PL (zwana dalej „Usługodawcą”, „ADO”, „Administratorem”) – właściciel i administrator serwisu i Serwisie umieszczonego w domenie: www.jaworowa.pl:

a) zapewnia bezpieczeństwo korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

b) szanuje prawo Użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.

c) dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych.

2. Serwis, w którym w głównej mierze prezentowane są informacje na temat działalności, ofert handlowych i usług świadczonych przez ADO oraz za pośrednictwem, którego można skontaktować się z Usługodawcą- gromadzi dane osobowych o Użytkowniku oraz realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób poprzez:

a) dobrowolnie wprowadzone danych osobowych w formularzach kontaktowych w tym celem kontaktu, poznania oferty itp;

b) dodawanie komentarzy, zawieranie umów, składanie reklamacji;

c) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

d) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

7. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

8. ADO zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram. 9. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony i w celach statystycznych.

10. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, formularzach zamówień, formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.)

c) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.).

11. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Usługodawca prowadząc Serwis zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Poprzez formularz kontaktowy w Serwisie, może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

1. Nazwisko i imię Użytkownika;

2. Adres poczty elektronicznej;

3. Numer telefonu;

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

W odniesieniu do świadczenia usług przez ADO dane będą przetwarzane w celu:

a. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem Serwisu oraz zapewnienia z Użytkownikiem kontaktu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b. promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę oraz stronę www.jaworowa.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

c. zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Użytkownikiem umów poprzez stronę www.jaworowa.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;

d. monitorowania aktywności Użytkownika na stronie internetowej i Serwisie Usługodawcy, na stronie www.jaworowa.pl oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy, w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do potrzeb Użytkownika oraz udoskonalania usług świadczonych przez ADO, co jest usprawiedliwionym interesem prawnym ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu,

e. zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Serwisie Usługodawcy oraz strony www.jaworowa.pl, co jest usprawiedliwionym interesem prawnym ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;

f. realizacji uzasadnionych interesów Usługodawcy, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

g. wykonywania obowiązku prawnego- obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto ADO ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa:

a) umową – przez czas obowiązywania umowy w tym zawartej na podstawie Regulaminu, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub zgód;

b) inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku -przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność niedoszła do skutku, dane przetwarzane są przez 3 lata od dnia zebrania danych lub okres dłuższy jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub zgody Użytkownika;

c) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

d) orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;

e) zgodą Użytkownika – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

f) pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty – Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Twojej zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych – chyba, że zgoda Użytkownika jest nadal obowiązująca.

Podanie danych osobowych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych ADO do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach ADO, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług ADO jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług ADO. Niezebranie danych o

V. Odbiorcy danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.:

1. Firmie hostingowej– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi poczty e-mail,

2. Firmie informatycznej – w celu korzystania z zewnętrznych usług IT,

3. Biurom rachunkowym- w celu obsługi podatkowo- rachunkowej w przypadku umów odpłatnych,

4. Kancelarii prawnej – podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,

5. Firmom outsourcingowym – która w naszym imieniu prowadzi działania marketingowe,

Twoje dane mogą być także udostępnione innym podmiotom:

a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody Użytkownika lub upoważnienia – w szczególności do naszych partnerów biznesowych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Google LLC (w tym Google ADS) oraz Facebook, Inc., dane osobowe mogą być przez te firmy udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)- stanowią o tym Polityki Prywatności tych serwisów- w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy: Google, LLC oraz Facebook, Inc.

VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b. prawo do żądania sprostowania danych,

c. prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany ADO, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;

h. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

i. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: BIURO@SABR.PL lub pisemnie na adres siedziby Spółki

VII. Pliki „cookies”.

Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich.

Strona ADO, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics, Google Ads ADO korzysta z narzędzia Google Analytics i Google Ads zapewnianego przez Google LLC,. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

VIII. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Usługodawcę.

1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.

2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Usługodawcy są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Usługodawcę, właściciela Serwisu.

IX. Dodatkowe Informacje.

1. Usługodawca zamieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy.

2. Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. ADO nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. ADO będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu ADO, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem ADO.

4. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

X. Zmiana Polityki prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. W stosunku do Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach ADO bądź rozwojem funkcjonalności serwisów ADO będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikowi poprzez ogłoszenie na stronie serwisów ADO lub w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi.